شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

گل نرجس

+ رهبر ايران مي تواند نقشه هايي را که بهترين ذهن ها با صرف بيشترين بودجه ها در زمان بسيار طولاني کشيده اند و مجريان ماهر اجراي آن را به عهده گرفته اند، با يک سخنراني يک ساعته ختثي مي کند.«کاندوليزا رايس لعنت الله عليه» وزير امور خارجه اسبق(احمق) ايالات متحده
اي صاحب فقه جعفري (عج) ادرکني مائيم و امام و رهبري ادرکني پر گشته جهان ز فتنه و ظلم و ستم اي صاحب تيغ حيدري ادرکني
چراغ جادو
گل نرجس
رتبه 0
0 برگزیده
327 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top